اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

رفاهی مطلوب است که پایدار باشد

درخواست حذف اطلاعات

الگوی ایجاد رفاه در ایران، ناپایدار، ناکارآمد و مانع رشد اقتصاد است. زمانی می توان در جامعه رفاهی پایدار ایجاد کرد که دولت هزینه های ایجاد رفاه و ارائه خدماتی مانند امنیت، دادرسی، آموزش، بهداشت، دیپلماسی، حفاظت محیط زیست و ایجاد زیرساخت را از درآمدهای پایدار مانند مالیات ها تامین کند. کشورهایی که از ثروت های زیرزمینی برخوردار هستند، همواره در معرض یک خطر هستند.